sheep(sheep可数还是不可数用法是什么)

英语中sheep是可数名词,单复数同形。它的英式读法是[?i?p];美式读法是[?i?p]。作名词意思是绵羊;羊;羊皮。

  Sheep

英:[?i?p];美 [?i?p]

n.羊;绵羊

复数:sheep

Sheep的用法及例句

sheep可以用作名词

sheep的意思是“羊,绵羊”,是可数名词,单复数同形。

sheep用于比喻可表示人“胆小”。

例句

Can you distinguish goat from sheep?你能把山羊和绵羊区分开吗?

sheep的常用短语

用作名词 (n.)

a wolf in sheep's clothing

black sheep

count sheep

separate the sheep from the goats

sheep's eyes

声明:本文为原创,作者为 特时代,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.tetimes.com/kuaixun/13704.html